H&L Cuộc Sống Thời 5.0--

Episode 1: Chị Kể Em Nghe

Episode Summary

Ngọc Hương và Ngọc Loan ở Mỹ ra mắt quần chúng trong video đầu tiên H&L Cuộc Sống Thời 5.0 -- Việt Nam cuộc sống thời thơ ấu và Cuộc sống ngày nay ở Mỹ.

Episode Notes

Ngọc Hương và Ngọc Loan ở Mỹ ra mắt quần chúng trong video đầu tiên H&L Cuộc Sống Thời 5.0 -- Việt Nam cuộc sống thời thơ ấu và Cuộc sống ngày nay ở Mỹ.