H&L Cuộc Sống Thời 5.0--

Episode 3: Thứ gì có tiền muốn mua chưa chắc đã được?

Episode Summary

Có phải “có tiền mua tiên cũng được”? Xin thưa, chưa chắc đâu. Nhất là trong trường hợp của bảo hiểm nhân thọ, cho dù có muốn hay có nhiều tiền đi nữa, nếu không có sức khỏe tốt hay công ty bảo hiểm đã từ chối thì có tiền cũng chẳng mua được. Và nhất là muốn mua loại IUL Index Universal Life thì lại càng cần phải có sức khỏe tốt khi còn trẻ tuổi. Hãy tham khảo thêm từ Ngọc Hương và Ngọc Loan về những đặc trưng độc đáo của sản phẩm FFIUL từ TransAmerica.

Episode Notes

Có phải “có tiền mua tiên cũng được”? Xin thưa, chưa chắc đâu. Nhất là trong trường hợp của bảo hiểm nhân thọ, cho dù có muốn hay có nhiều tiền đi nữa, nếu không có sức khỏe tốt hay công ty bảo hiểm đã từ chối thì có tiền cũng chẳng mua được. Và nhất là muốn mua loại IUL Index Universal Life thì lại càng cần phải có sức khỏe tốt khi còn trẻ tuổi. Hãy tham khảo thêm từ Ngọc Hương và Ngọc Loan về những đặc trưng độc đáo của sản phẩm FFIUL từ TransAmerica.